Parkeringsforskriften

1. januar 2017 trer "forskrift om vilkårsparkering for almennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer" (parkeringsforskriften) i kraft. Samtidig trer "forskrift om offentlig parkeringsgebyr" i kraft. Noen av formålene med disse nye reglene er å gjøre regelverket enklere, mer brukervennlig og styrke forbrukernes stilling. Tidligere har privat parkering vært regulert gjennom en standardavtale. Kommunal parkering har vært regulert gjennom forskrift også tidligere, med forskrifter fra 1993. Nå samles private og kommunale parkeringstilbydere i ett felles regelverk (parkeringsforskriften).

Fra 1. januar 2017 vil derfor deler av kommunal parkeringsvirksomhet være regulert sammen med privat parkeringsvirksomhet i den nye parkeringsforskriften. Noen av endringene vil være faste størrelser på kontrollsanksjoner (300, 600 eller 900 kr), førers plikter og klagemuligheter. På flere parkeringsplasser i kommunen vil det komme opp egne informasjonsskilt.

Fra 1. januar 2017 vil også parkeringsgebyret øke fra kr 500 til kr 900 i henhold til ny forskrift om offentlig parkeringsgebyr.

Nedenfor følger mer informasjon om kontrollsanksjoner og den nye parkeringsforskriften.

Førers plikter

1. Parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting (§ 24, 1.ledd).  
2. På avgiftsplasser må betaling skje umiddelbart etter parkering (§ 31, 2.ledd), se vilkår ved betalingsautomat. Eventuell billett må plasseres godt synlig bak frontruten. Har motorvognen ikke frontrute, plasseres billetten på et annet godt synlig sted (§ 31, 2. ledd). Det samme gjelder dersom det er stilt krav om billett fra automat som angir tidspunkt for når gratisparkering utløper (§24, 3.ledd).
3. Ved parkering på reservert plass må gyldig p-tillatelse plasseres som nevnt i pkt. 2. Dette gjelder også plasser reservert for forflytningshemmede med kommunal p-tillatelse.
4. På områder med tidsbegrenset p-tid og krav om bruk av parkeringsskive skal fører umiddelbart etter at motorvognen er parkert stille viseren på parkeringsskiven på det tidspunkt motorvognen ble parkert, eller på tidspunktet når reguleringstiden igjen starter dersom motorvognen parkeres utenfor regulert tid (§ 24, 2.ledd).

Sanksjoner ved brudd på førers plikter

Ved parkering i strid med forskriftens bestemmelser utstedes normalt en kontrollsanksjon på kr 600. For overtredelse av vilkårene for parkering på plasser reservert for forflytningshemmede er kontrollsanksjonen kr 900. Dersom det ikke trekkes billett for tidsbegrenset gratisparkering, eller det parkeres uberettiget på plasser reservert kunde, besøkende eller gjest, er kontrollsanksjonen kr 300 (§38). Spørsmål vedrørende kontrollsanksjoner og fjerning av motorvogn kan rettes virksomheten.

Klage

Utstedt kontrollsanksjon eller påførte kostnader ved fjerning kan påklages til virksomheten innen 3 uker fra ilagt dato (§44). Mer informasjon og klageskjema finnes på www.ralingenparkering.no

 

Les mer hos Norges parkeringsforening

Les pressemelding fra samferdselsdepartementet her