Kort informasjon om det som gjøres:

Fylkesvei 152/ Øvre Rælingsvei gjennom Fjerdingby Sentrum skal oppgraderes til miljøgate.

Fylkesveien heves, og rustes opp med kantstein, fortau, ny gatebelysning og beplatning fra syd for Tangerudveien og forbi ungdomsskolen.  Tangerudveien rustes opp med fortau og belysning og tilbakeføres i opprinnelig trase syd for Marikollhallen. Det vil også være noe arbeid i krysset Bjørnholthagan/Øvre Rælingsvei for å tilpasse krysset og nytt busstopp for sydgående busser i Bjørnholthagan.  

Prosjektet med miljøgate og fortau vil pågå i etapper som følger utbyggingen langs veien og vil ferdigstilles fortløpende når byggeprosjektene er ferdige. Se bildekarusellen for hvordan det blir.

 

Selve hevingen av fylkesveien og tilhørende arbeider med det vil utføres sommer og høst 2020, og fylkesveien vil gå i en midlertidig trase i en periode i sommer mens veien bygges opp til nytt nivå.

Det vil være gang- og sykkelveier for myke trafikanter på begge sider av Øvre Rælingsvei/fylkesveien, med kryssing i opphevet gangfelt ved Bjørnholthagan og ved Fjerdingby skole. Denne midlertidige veien ble satt i drift 10. juni og vil være i drift utover sommeren.

Våren 2021 ble veien åpnet for gjennomkjøring og hele den nye traseen ble åpnet i juli 2021.

 

Busstopp vil være på omkjøringsveien ved Marikollhallen for sydgående busser, og det er laget et nytt midlertidig busstopp i Bjørnholthagan for nordgående busser. Dette kommer i tillegg til dagens stopp ved Fjerdingby skole og vil gi enklere gangvei for de som kommer sydfra og skal til Marikollen eller ungdomsskolen.

I august 2021 er sydgående busstopp Marikollen etablert i Bjørnholthagan og nordgående busser har stopp Marikollen i Øvre Rælingsveg.

 

Samtidig med arbeidene med veien, legges nye vann og avløpsledninger langs og gjennom  fylkesveien og Tangerudveien. Det legges også nye høyspentledninger som skal dekke strømbehovet til utbyggingen i sentrum og Marikollen.

 

På østsiden av fylkesveien, mellom Bjørnholthagan og dagens Fjerdingby skole i ravinedalen skal det bygges opp et fordrøyningsanlegg for å håndtere overvann i hele området. Området vil opparbeides med grøntanlegg, gangvei og bekkedrag/dam som skal håndtere svingninger i overvannet. Disse arbeidene vil utføres i 2021.

 

Her er noen illustrasjoner: 

Fordrøyning ravinedal

Illustrasjonsplan fra skisseprosjekt

 

Miljøgate i Fjerdinby sentrum er fint  (25.05.2021)

Strekning Øvre Rælingsveg fra Tangerudvegen åpner 21. mai (20.05.2021)

Litt status om arbeider i sentrum (10.05.2021)

Arbeider infrastruktur Fjerdingby sentrum - vedtak i kommunestyret (3.05.2021) 

Omkjøring fylkesvei via Bjørnholthagan fra 2. september (31.08.2020)

Endring i trase for fotgjengere fra 17. august (14.08.2020)

Endret adkomst Marikollhallen fra 1. august (2.07.2020)

 

Mer om Fjerdingby sentrum